Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. (Thi thiên 91:1-2)


Mỗi ngày chúng ta bị tấn công tới tấp bằng những tin tức của những cuộc xung đột, thiên tai, bệnh tật và căng thẳng mới về những vi rút kháng thuốc. Chúng ta cũng nghe nói nhiều người mất đi người thân trong những tai nạn kỳ lạ. Và chúng ta tự hỏi, “có nơi nào để tôi có thể trú ẩn khỏi một thế giới lộn xộn không ?”

Vâng, có! Đức Chúa Trời biết trước tất cả những điều đó và Ngài đã hứa trong Lời của Ngài bảo vệ bạn khỏi mọi điều xấu đã được biết đối với con người. Không có một cái bẩy nào ma quỷ đặt mà Cha của chúng ta không thể giải phóng chúng ta khỏi, nếu chúng ta tin cậy Ngài và lấy Ngài làm nơi ẩn náu của chúng ta. Đó là lời hứa của Ngài trong Thi thiên 91.

Dù đó là động đất ban đêm, kẻ bắn tên lửa điên khùng, một loại vi rút chưa được biết hay sự tấn công khủng bố. “Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.” (Thi thiên 91:5-6)

Bởi vì Ngài đã là nơi ẩn náu của bạn, thiên sứ hiện đang bảo vệ bạn (Thi thiên 91:9-11). Họ chú ý đến Lời của Đức Chúa Trời, vì thế bạn nên nói Lời Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là bạn nên đồng ý và nói những gì mà Lời Đức Chúa Trời nói về sự gìn giữ và bảo vệ bạn. Do đó, Thiên sứ được sai đến để chăm sóc bạn (Hê bơ rơ 1:14).

Bạn tôi, đừng bao giờ nói “nếu điều đó có thể xảy ra với họ, điều đó cũng có thể xảy ra với tôi! Hãy nói, “có ngàn người sa ngã bên tôi và muôn người sa ngã bên hữu tôi, song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi! (Thi thiên 91:7). Thế gian nói rằng bạn không thể loại trừ khỏi những đe dọa xung quanh. Đức Chúa Trời phán “các ngươi ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Các ngươi có sự bảo vệ của ta bởi vì các ngươi thuộc về ta và ở trong ta” (Giăng 17:14-23).

Bởi đức tin bạn có thể bước vào nơi kín đáo của Đấng Chí Cao là nơi không có sự gian ác nào có thể đụng đến bạn. Không cần phải sống trong sợ hãi trong thời kỳ cuối cùng bởi vì Chúa là nơi ẩn náu và là đồn lũy của bạn. Lời của Ngài phán như thế. Và những ai tin cậy hoàn toàn nơi lời của Ngài sẽ thấy rằng Lời của Ngài hoàn toàn đúng như vậy!

"Chúa là nơi ẩn náu của bạn khỏi mọi điều xấu con người từng biết đến."

MS. Joseph Prince

1 comments:

 
Top